Tłumacz przysięgły języka WŁOSKIEGO

Warszawa i okolice

tel: 22 112 16 13

Jak być tłumaczem przysięgłym włoskiego? Językiem włoskim posługuje się ok 80-125 milionów osób. Jest to język urzędowy między innymi we: Włoszech, San Marino, Watykanie czy Szwajcarii. Gdy poznamy go bardzo dobrze, możemy zacząć myśleć o zawodzie tłumacza przysięgłego. Jednak nie wcześniej niż przed uzyskaniem wykształcenia wyższego. Wyjątkowo można ubiegać się o zwolnienie z posiadania wykształcenia wyższego, składając wniosek do Ministra Sprawiedliwości, jednak jest to możliwe tylko w sytuacji niewystarczającej liczby tłumaczy przysięgłych konkretnego języka. Przepisy (Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25.11.2004 roku) jasno określają, że aby zostać tłumaczem przysięgłym należy być obywatelem polskim lub jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub członkiem któregoś państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, znać język polski, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz ukończyć studia wyższe. Dodatkowo kandydat na tłumacza przysięgłego nie może być karany za przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego lub przestępstwo umyślne. Oczywiście należy również zdać egzamin na tłumacza przysięgłego, który potwierdza znajomość języka polskiego oraz języka włoskiego, znajomość zagadnień prawnych, administracyjnych, specjalistycznych oraz odporność na stres.

Egzamin na tłumacza przysięgłego

Egzamin na tłumacza przysięgłego języka włoskiego należy do egzaminów trudnych. Składa się on z dwóch części: pisemnej i ustnej. Aby otrzymać uprawnienia tłumacza przysięgłego z obu części trzeba uzyskać ocenę pozytywną. W przypadku egzaminu pisemnego, jak również ustnego jest to minimum 150 punktów na 200 możliwych do zdobycia. Zdobycie minimum liczby punktów daje możliwość podejścia do egzaminu ustnego. Nie można zdawać egzaminu "na raty", w jednym podejściu trzeba zdać obie części. Oznacza to tyle, że jeśli tłumacz zda egzamin pisemny, niemalże za kilka dni musi już przystąpić do części ustnej. W przypadku nieuzyskania odpowiedniej liczby punktów na części ustnej, egzamin pisemny należy znowu powtórzyć w kolejnym terminie ogłoszonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Egzaminy w 2015 roku

W 2015 roku wyznaczone były dwa terminy egzaminu pisemnego z języka włoskiego w miesiącach luty oraz lipiec. Łącznie do egzaminu pisemnego przystąpiło 24 osoby. Do egzaminu ustnego zostało dopuszczone tylko 25% przystępujących (6 osób). To jasno pokazuje, że przetłumaczenie czterech tekstów specjalistycznych (dwóch z języka polskiego na włoski oraz dwóch z języka włoskiego na polski) nie jest łatwe i posiadanie nieograniczonej liczny słowników podczas części pisemnej nie zawsze pomaga w uzyskaniu pozytywnej oceny. Dodatkowo wywnioskować można, że wiele zależy od szczęścia. Pokazują to następujące statystyki: w terminie lipcowym na 13 chętnych, jedynie 1 osoba została przepuszczona do części pisemnej, a terminie z lutego na 11 przystępujących aż 5 osób osiągnęło barierę minimum 150 punktów. Egzaminy po prostu nie są jednakowo łatwe/trudne. Dlatego też po pierwszej porażce nie należy się poddawać.
Ogólnie egzamin ustny w 2015 roku zdało tylko niecałe 10 % tłumaczy podchodzących do tej części. Co wcale nie dziwi, ponieważ tłumaczenie konsekutywne (ze słuchu) z języka polskiego na włoski oraz tłumaczenie a vista (tekstów pisanych) z języka włoskiego na polski przed komisją składającą się z kilku osób jest bardzo stresujące. Dodatkowo podczas tego egzaminu nie ma czasu, by zastanowić się nad tłumaczonym tekstem, nie można również korzystać ze słowników, ponieważ nie ma to czasu.

Kolejne kroki do uzyskania pieczęci od Ministra Sprawiedliwości

Tłumacz przysięgły, zanim zostanie wpisany do rejestru tłumaczy przysięgłych przy Ministerstwie Sprawiedliwości składa ślubowanie przed Ministrem Sprawiedliwości, a następnie podpisuje się pod rotą i otrzymuje pieczęć, na której znajduje się jego imię i nazwisko, nazwa języka oraz numer nadanego uprawnienia w formacie TP/187/14 (sto osiemdziesiąty siódmy tłumacz zaprzysiężony w 2014 roku). Po przejściu ślubowania oraz uzyskaniu pieczęci tłumacz ma prawo do uwierzytelniania przetłumaczonych dokumentów. Od tej chwili tłumacz jest zobowiązany do stawienia się o każdej porze dnia (i nocy) w celu tłumaczenia poświadczonego na prośbę Policji, sądu, innych jednostek administracji państwowej oraz prokuratury. Jeśli tłumacz odmówi wykonania takiego tłumaczenia bez podania ważnej przyczyny, musi też liczyć się z tym, że Minister Sprawiedliwości może udzielić mu: upomnienia, nagany, nałożyć karę pieniężną, zawiesić prawa do wykonywania zawodu, a nawet pozbawić uprawnień do tłumaczeń przysięgłych.

Kolejnym z obowiązków tłumacza jest prowadzenie rejestru wykonanych tłumaczeń poświadczonych. Aby udokumentować swoją pracę, tłumacz prowadzi repetytorium, w którym rejestruje wszystkie zlecenia związane z tłumaczeniami uwierzytelnionymi ministerialną pieczęcią. Główne kolumny repertorium to: numer repertorium tłumaczenia, rodzaj tłumaczonego dokumentu, nazwa Klienta, data wykonania tłumaczenia oraz cena, za jaką tłumaczenie zostało sprzedane.

Czy warto przejść tą drogę?

Droga do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka włoskiego nie jest prosta, ale warto się z nią zmierzyć. Na chwilę obecną (styczeń 2016) w spicie tłumaczy przysięgłych języka włoskiego jest 285 tłumaczy, więc rynek nie jest nasycony i czeka na nowe osoby chcące pracować w tym zawodzie. Szczególnie, że nasz kraj cały czas się rozwija i poszerza kontakty biznesowe z zachodnią Europą.

tłumaczenia miw logo
 © 2009-2021, . All Rights Reserved.